Литература по ГСС

1.Август, Л., Географическое размещение хозяйства, Москва, 1959
2.Алаев, Э. Б., Социално-экономическая география. Понятийно-терминологичен словарь, Москва, 1983
3.Бояджиев, В., Съвременни форми на териториалната организация на производството, ГСУ, Книга 2, Том 100
4.Бояджиев, В. - Регионалните контрасти като бариера пред евроинтеграцията. Сб. “Алтернативи за България”, С., 2002, с. 26 – 37.
5.Бояджиев, В. – Проблеми за използването на районирането като метод за организация на територията, Свищов, 2001.
6.Бояджиев, В. - Ролята на промишленото предприятие в новата икономическа география на България. Сб. от конференция в Свищов, 2003.
7.Бекярова, К., Б. Велев, И. Пипев. Икономически теории – икономическата мисъл от древността до наши дни, изд. Хермес, Пловдив, 2000
8.Гамильтон, Я., Модели размещения промышлености, в Сб. статей “Модели в географии”, под редакцией Чорли Р., П. Хаггета, Изд. Прогресс, Москва, 1971
9.Гарнер, Б., Модели географии городов и размешения населенных пунктов, в Сб. статей “Модели в географии”, под редакцией Чорли Р., П. Хаггета, Изд. Прогресс, Москва, 1971
10.Генешки, М., Регионална икономика, Тракия – М, София, 2000
11.Гилпин, Р., Глобална политикономия – разбиране на международния икономически ред, Изд. “Дамян Яков”, София, 2003
12.Гранберг, А. Г., Основы региональной экономики, Москва, 2001
13.Джонстон, Р. Дж, География и географы – Очерк развития англо-американской социалной географии после 1945 года, Москва, 1987
14.Димитров, Д., Автомобилната промишленост като предмет на географски изследвания. – В: ГСУ, кн. 2, география, Том 91, 2001
15.Димов, Н., Теоретични перспективи на географската наука, ГСУ, кн. 2, география, том 89, 1999
16.Изард, У., Методы регионального анализа: введение в науку о регионах, Изд. Прогресс, Москва, 1966
17.Карастоянов, С., П. Петров, Съвременна структура на географската наука. – В: ГСУ, кн. 2, география, Том 87, 1995
18.Карастоянов, С., П. Славейков, Регионална география на България (райони за планиране – кратка характеристика), Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, 2000
19.Кастелс, М., Информационната епоха: икономика, общество и култура, Възходът на мрежовото общество, Том 1, Изд. ЛИК, София, 2004
20.Леонтиев, В., Есета по икономика, Изд. “Христо Ботев”, София, 1994
21.Попов, П., Системи и системен анализ в географията, в “Проблеми на географията”, книга 1, София, 1976
22.Попов, П., Математически методи в икономическата география. Изд. Наука и изкуство, София, 1972
23.Попов, П., Проблеми на териториалното разпределение на производителните сили. Изд. Наука и изкуство, София, 1973
24.Портър, М. Е., Конкурентното предимство на нациите, София, 2004
25.Пътеводител на икономическите показатели, The Economist, София, 2000
26.Родионова, И. А., Мировая экономика, изд. Питер, Москва, 2005
27.Русев, М., Проблеми на прехода към устойчиво еколого-икономическо развитие в страните от Източна Европа. – В: Проблеми на географията, №2, 1995
28.Стоянов, П., Основни тенденции в регионалното развитие и регионалната политика в Европейския съюз, ГСУ, кн. 2, география, Том 88, 1998
29.Стоянов, П., Субрегионална интеграция в Западна Европа. - В: ГСУ, кн. 2, География, Том 85, 1994
30.Тонкова, Ст., Локализационният избор – теоретични модели и подходи за реализация, Велико Търново, 2002
31.Тонкова, Ст., П. Горанова, Модели за макроикономически анализ и програмиране, Велико Търново, 1995
32.Abler, R., J. Adams, P. Gould, Spatial Organization – The Geographer’s View of the World, New Jersey, 1971
33.Asheim, B. (1997) ‘Learning regions’ in a globalised world economy: Towards a new competitive advantage of industrial districts? In M.Taylor and S.
34.Beccattini, G. (1990) The Marshallian industrial district as a socio-economic notion. In Pyke, F. Beccattini, G. and Sengenberger, W. (Eds.) Industrial Districts and Inter-Firm Co-operation in Italy. Geneva: International Institute for Labour Studies.
35.Bergman, E. (1998) Industrial trade clusters in action: Seeing regional economies whole. In M. Steiner (Ed.) Clusters and Regional Specialisation. London, Pion.
36.Bergoeing R., and Kehoe J. T., Trade Theory and Trade Facts, Federal Reserve Bank of Minneapolis Research Department Staff Report 284, October 2003
37.Brakman S., H. Garretsen, M. Schramm, New Economic Geography in Germany: Testing the Helpman-Hanson Model
38.Business clusters in the UK – a first assessment, a report for the Department of Trade and Industry by a consortium led by Trends Business Research, February 2001
39.Cooke, P. and Morgan, K. (1994) The network paradigm. Environment and Planning D, 11.
40.Cooke, P. and Morgan, K. (1998) The Associational Economy: Firms. Regions and Innovation, Oxford: OUP.
41.Dixit, A. K. and J. E. Stiglitz (1977), “Monopolistic Competition and Optimum Product Variety”, American Economic Review, 67, 297-308.
42.EU Sectoral Competitiveness Indicators, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005, ISBN 92-894-6418-6
43.Fujita, M, P. Krugman, and J. Venables, (1999) The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade. Cambridge, Mass: MIT Press
44.Haggett, P., Geography – A Global Synthesis, Person Education Limited, 2001
45.Hagerstrand, T., Innovation Diffusion as a Spatial Process, Chicago, 1967
46.Hafner, K., Industrial Agglomeration and Economic Development, CeGE, № 31, 2004
47.Impact of Enlargement on Industry, Commission Staff Working paper, Brussels, 24.2.2003, SEC(2003) 234
48.International trade statistics 2006,2007,2008,2009 /WTO/
49.Jacobs, D. and de Jong, M. (1992) Industrial clusters and the competitiveness of the Netherlands: Empirical and conceptual issues. De Economist, 14.
50.Klosterman, Richard E. 1990. Community and Analysis Planning Techniques. Rowmand and Littlefield Publishers, Inc. Savage, Maryland.
51.Krugman, P. (1991). Geography and Trade. Cambridge: MIT Press.
52.Krugman, P. (1996). The localization of the global economy, in Krugman, P. Pop Internationalism, Cambridge, Mass: MIT Press.
53.Krugman, P. (1998). What’s new about the new economic geography? Oxford Review of Economic Policy, 14, 2.
54.Krugman, P. (1998) The Role of Geography in Development, Annual World Bank Conference, Washington, April 1998
55.Krugman, P. Complex Landscapes in Economic Geography. The American Economic Review, Vol. 84, No. 2, Papers and Proceedings of the Hundred and Sixth Annual Meeting of the American Economic Association (May, 1994), pp. 412-416
56.Krugman, P., History and Industry Location: The Case of the manufacturing Belt, Journal American Economic Review. Volume (Year): 81 (1991)
Issue (Month): 2 (May) Pages: 80-83
57.Krugman, P., A. Venables. Integration, Specialization and Adjustment, Working paper № 4559, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 1993
58.Krugman, P. 1991b. “Increasing returns and economic geography.”, in: Journal of Political Economy, 99, P. 483-499.
59.Keeble, D. and Wilkinson, F. (2000) (Eds) High- Technology Clusters, Networking and Collective Learning in Europe, Aldershot: Ahsgate.

Полезни сайтове:
www.nsi.bg
www.stat.bg
hhttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
http://europa.eu/index_en.htm
http://www.wto.org/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://www.un.org/en/
http://www.opec.org/library/world%20oil%20outlook/WorldOilOutlook09.htm
http://www.eia.doe.gov/
http://www.oica.net/category/production-statistics/
http://www.worldometers.info/cars/
http://www.unep.org/climatechange/
http://www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm