ПУТС - магистри

Полезни сайтове:
http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/index_en.htm - законодателство
http://ec.europa.eu/eu2020/ - Европа 2020
http://ec.europa.eu/atoz_en.htm - тематична търсачка на ЕК
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm - Директорат "Предприятия и промишленост"
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm - регионална политика
http://www.ceinet.org/ - Централно Европейска инициатива
http://www.espon.eu/ - ЕСПОН - Европейска мрежа за наблюдение на териториалното развитие
http://www.esprid.org/ - база данни EСПРИД
http://www.espace-project.org/ - Проект Европейско териториално планиране адаптиране към климатичните промени